Impressie van de ALV – maandag 18 november

Hieronder een impressie van de 2e Algemene LedenVergadering (ALV) van 2013 (de officiële notulen volgen uiteraard nog).

De vergadering kenmerkte zich door een positieve sfeer met een goede inbreng van de kleine groep aanwezigen. Het is de laatste keer dat twee keer per jaar een ALV zal worden georganiseerd. De voorzitter Joost Bakker deelt nl. mee dat met ingang van 2014 alleen nog in het begin van het jaar (uiterlijk maart) nog een ALV zal worden georganiseerd. In het najaar zal een kaderavond in het leven worden geroepen. Om zodoende meer aandacht te geven aan commissies en kader en als voorbereiding op het komende jaar.

Verder deelt Joost mee dat Jan Assink om persoonlijke redenen heeft moeten bedanken voor het bestuur en trimcommissie. Zijn taak in de trimcommissie zal tijdelijk worden waargenomen door Frans Nawijn. Voor de vacature in het bestuur moet nog invulling worden gezocht.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en Rick Slaghekke wordt bedankt voor het opstellen ervan.

Financiën en contributie

De penningmeester Wolter Prins geeft een toelichting op de prognose-cijfers van 2013 en de conceptbegroting 2014. Als vereniging kunnen we ook in deze economisch moeilijkere tijden de begroting sluitend houden. Er komen een aantal vragen en opmerkingen die door Wolter worden beantwoord. De volgende zaken worden nog opgemerkt:

–       er zal een AED worden aangeschaft

–       uitgezocht moet worden of er EHBO moet worden aangeboden aan de trainers

–       Benno wil graag versterking voor de redactie van het clubblad, actie vrijwilligerscommissie en evt. inbedding in pr-commissie

–       realisatie internetaansluiting is erg wenselijk

–       als internetinsluiting is gerealiseerd ook vaste telefoonlijn realiseren

–       we hebben geen pr-functionaris binnen de AV (speerpunt van het Omnibestuur)

–       mutaties en vacatures in de commissies doorgegeven aan de vrijwilligerscomm.

De contributie zal geïndexeerd worden, dat wil zeggen ca.2% verhoging. De contributie zal op hele bedragen worden afgerond.

Beleid en speerpunten

Joost geeft een korte toelichting op het gevoerde beleid in 2013. De speerpunten 2014 worden als volgt vastgesteld:

  1. Ontwikkeling middenterrein – ideeën uitwerken en evt. start maken met realisatie / evt. gecombineerd met werkzaamheden gemeente i.v.m. keuring door Atletiekunie.
  2. Organiseren clinics
  3. Ledengroei realiseren (evt. ook via MVV – maatschappelijk verantwoord verenigen)
  4. Extra aandacht kader – o.a. in beeld brengen kader en commissies, mogelijkheden van kruisbestuiving bekijken, kaderavond organiseren, VOG (verklaring omtrent gedrag)

Ook de speerpunten die door het OMNI-bestuur voor 2014 zijn vastgesteld worden benoemd:

  1. Aanleg glasvezel voor internet
  2. PR stroomlijnen
  3. Beginnerscursussen

Prestatiebeker

De aanwezigen vullen een stembiljet in voor de prestatiebeker (vrijwilliger van het jaar) en deze worden ingenomen. De beker zal worden uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 11 januari 2014.

25 jaar lid

Johan Lohuis is 25 jaar lid van de AV Rijssen en krijgt een zilveren speldje uitgereikt. Hij wordt bedankt voor zijn altijd positieve bijdrages aan de vereniging.

Geurt Leppink geeft nog een toelichting op een aantal punten van gemeentelijk beleid. O.a. de MVV-inspiratieavond en het ontwikkelen van een nieuwe sportvisie door de Gemeente.

Rondvraag

In de rondvraag komen nog de te organiseren clinics aan bod. Wim Scheppink geeft aan dat de wedstrijdcommissie hier aan denkt. De trainerscoördinator Dorien Willems geeft aan ook met dit idee te lopen. Bestuur zal dit in de inventarisatie van het kader meenemen en zorg moeten dragen voor afstemming. Dorien geeft aan dat de buurtsportcoach hier wellicht ook mogelijkheden biedt, omdat het anders altijd op de trainers neerkomt.

Na afloop is het nog even gezellig met een hapje en een drankje en worden alvast weer nieuwe ideeën gevormd.